معرفی کتاب شب سپیده می زند، باری دیگر

کتاب شب سپیده می زند، باری دیگر

معرفی کتاب شب سپیده می زند، باری دیگر شب سپیده می زند، باری دیگر یوریک کریم مسیحی نشر بیدگل تا پیش از دهه شصتی میلادی عکاسی فیلم اهمیت چندانی نداشت. ولی بعدها چنان اهمیتی پیدا کرد که عکاسان بزرگ نیز به این کار روی آوردند. کتاب شب سپیده می زند، باری دیگر در ۲۸۴ صفحه […]

در جهت عکس

کتاب در جهت عکس

معرفی کتاب در جهت عکس در جهت عکس یوریک کریم مسیحی نشر بیدگل شاید برای همه مان پیش آمده باشد که  عکسی را به طور معمولی ببینیم و سریع بگذریم. بی آنکه بدانیم در ورای آن عکس چه معنا و یا اتفاقی در جریان بوده است. در جهت عکس کتابیست که به علاقه مندان کمک میکند […]

123