فیلترهای لنز دوربین چیست؟

فیلترهای لنز دوربین چیست؟

فیلتر در عکاسی چیست؟ فیلترهای لنز دوربین وسایلی هستند که بخشی از نور را جذب کرده و بخشی از آن را عبور می دهند. فیلترهای عکاسی نورهایی را که جذب می کنند نورهای مکمل هستند و تیره تر نشان شان می دهند و همچنین نورهایی را که عبور می دهند هم خانواده هستند و روشن […]