عکاسی صنعتی چیست؟

عکاسی صنعتی چیست؟

هنر عکاسی مانند بسیاری از هنرهای دیگر به منظور تشخیص آسان هر دسته از این هنر به شاخه های گوناگون تقسیم بندی شده است. هر شاخه ی پدید آمده در عکاسی به منظور تامین نیازهای مختلف افراد و جامعه به وجود آمده است. حال این نیاز ممکن است نیاز روحی خود عکاس به روی آوردن […]

امتیاز داشتن سبک شخصی در عکاسی

امتیاز داشتن سبک شخصی در عکاسی

سبک در عکاسی چیست؟ تمام رشته های هنری گره خورده با سلیقه و شخصیت، ذوق، خلق و خو و اهداف هنرمند آن رشته است. هنرمند با توجه به خصایص اخلاقی خود و همچنین نگرشش نسبت به دنیای اطراف دست به آفرینش میزند. هنر عکاسی نیز از این قانون مستثنی نیست. به این ترتیب و با اهمیت […]