چشم عکاس: بررسی طراحی و ترکیب بندی در عکاسی

کتاب چشم عکاس: بررسی طراحی و ترکیب بندی در عکاسی

معرفی چشم عکاس: بررسی طراحی و ترکیب بندی در عکاسی

چشم عکاس: بررسی طراحی و ترکیب بندی در عکاسی

نوشته‌ی مایکل فریمن

ترجمه‌ی زهرا ریحانی منفرد، ملیحه قربانزاده سوار چشم عکاس: بررسی طراحی و ترکیب بندی در عکاسی

 نشر آبان 

این کتاب دارای ۲۰۴ صفحه به صورت مصور رنگی است. در این کتاب ما با شش فصل مواجه هستیم:

فصل یک: کادر تصویر

فصل دو: اصول طراحی

فصل سه: عناصر گرافیگی و عکسی

فصل چهار: ترکیب بندی با نور و رنگ

فصل پنج: هدف

فصل شش: مراحل آماده سازی

قسمتی از کتاب:

چند نقطه ای

به محض اینکه حتی یک نقطه به تصویر اضافه شود سادگی آن از بین میرود. وجود دو نقطه مشخص در یک کادر باعث ایجاد فاصله و مقیاسی از اجزای کادر میشود. کاملا مشخص است که قدرت و تاثیر گزاری میان دو نقطه بستگی به این دارد که آنها چقدر در کادر مشخص بوده و پس زمینه عکس چقدر عقب تر به نظر میرسد. اما در تصاویر پیچیده عوامل گرافیکی دیگری که به عکس اضافه میشوند رابطه دو نقطه ای را کاهش میدهد.

در تصاویری که دو نقطه مشخص وجود دارد چشم وادار میشود تا از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت کند و دوباره برگردد. بنابراین همیشه در این نوع تصاویر نوعی خط ضمنی وجود دارد که این نقطه ها را به هم وصل میکند. خط ضمنی مهم ترین عامل پویایی در یک تصویر دو نقطه ای است. خطی که بصورت ضمنی ایجاد میشود با افقی یا عمودی بودن کادر ارتباط دارد و خود دارای جهت و راستاست. جهت خط به عوامل گوناگونی بستگی دارد ولی معمولا جهت خط از نقطه قوی تر به سمت نقطه ضعیف تر و یا نقطه نزدیک تر به لبه کادر است. وجود چندین نقطه در یک کادر باعث میشود تا به طور ضمنی فضای میان انها پر به نظر برسد. بدین ترتیب انها میتوانند در کادر ناحیه ای را متحد و یک شکل نشان دهند. با این وجود این تاثیر به محل و فاصله این نقاط نیز بستگی دارد. اگر در عکسی گروهی از نقاط وجود داشته باشد چشم به ایجاد اشکال از چیدمان این نقاط گرایش دارد. این نقاط ممکن است برای جدا کردن برخی نواحی از کادر نیز بکار روند و بدین ترتین باعث تفکیک تصویر شوند.

نویسنده مطلب: نرگس مزاری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.